Regulamin

DEFINICJE
– Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
– Kupujący – każda osoba kupująca w Sklepie
– Regulamin – niniejszy regulamin
– Sklep – Sklep internetowy Spotimarket pod adresem https://spotimarket.pl
– Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres e-mail: supp.spotifymarket@gmail.com
WYMOGI TECHNICZNE
Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
– urządzenie z dostępem do internetu
– przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies
ZAKUPY NA STRONIE
1. Cena widniejąca na stronie jest ceną ostateczną i zawiera koszty wysyłki.
2. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
3. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
PŁATNOŚCI
1. Za złożone zamówienia można zapłacić używając:
– Płatności kartą Visa, Mastercard, Maestro przez Woocommerce payments
– Płatności Blik, które zapewnia firma Bluemedia
– Przelewu zwykłego (do ustalenia przebiegu proszę o kontakt mailowy)
REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad
2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia zaraz po jego opłaceniu.
3. Termin realizacji zamówienia wskazany jest na stronie Sklepu
4. W sytuacji, gdy towar zamówiony przez Klienta będzie niedostępny, Sprzedawca zastrzega sobie czas na wysyłkę do tygodnia roboczego.
5. Towary wysyłane są drogą elektroniczną (e-mail)
Klientowi zabrania się zmiany danych do logowania na koncie. Skutkuje to natychmiastową utratą gwarancji na zakupione konto.

REKLAMACJE
W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, bądź w przypadku towaru elektronicznego (np. Konto Premium) Klient powinien złożyć reklamację poprzez wysłanie e-maila.
Sklep odpowie na reklamację Klienta w terminie do 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności bądź problemu z towarem
Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks
Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:• łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• to, czy towar był wcześniej reklamowany.
Sklep ma prawo do odmówienia żądania Klienta dotyczącego wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania, lub w porównaniu z drugim z możliwych żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim przypadku alternatywne rozwiązanie.
Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych.
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Prawo odstąpienia od umowy:
Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.:
• oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
• drogą mailową na adres podany w regulamine
Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt.
Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.
W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.
Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:
• dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy; kupując konto premium, po otrzymaniu maila z danymi Klient traci możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny.
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy.
Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu konsumentem.
Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
Jakakolwiek ingerencja w działanie zakupionuch kont tj. zmiana adresu email przypisanego do konta, skutkuje utratą gwarancji na produkt.
DANE OSOBOWE
– Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
– Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.
– Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień
Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
·przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą
·ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep
DODATKOWE INFORMACJE I UWAGI
– Każdorazowy zakup ze Strony wymaga akceptacji i stosowania się do regulaminu.
– Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

Shopping Cart